Cymdeithas Treftadaeth Eglwyswrw a'r Fro

Eglwyswrw and District Heritage Society

Gartref   Home

Cyfarfodydd a Gweithgareddau 2019.

Nodiadau o'r Cofnodion


Ionawr 2019.

Mynychwyd y cyfarfod mis Ionawr yn dda iawn gan aelodau a gwesteion er fod llawer o’n aelodau ffyddlon yn absennol am amryw resymau.
Ein siaradwraig oedd Heather Tomos a theitl ei araith oedd 'Faciwîs'. Yn gyntaf, disgrifiodd gefndir y syniad i ymgilio plant a ddechreuodd ymhell cyn yr Ail Ryfel Byd. Aeth Heather ymlaen i ddisgrifio'r ymgiliad o Gaint a Siroedd Cartref a wnaeth ddod a phlant o amryw oedran i orllewin Cymru, taith hir ar y trên, o fore bach nes hwyr y prynhawn. Darllenodd lawer o ddatganiadau gan rai o'r plant, erbyn hyn yn oedolion oedrannus a wnaeth eu cyfarfu yn ystod ei hymchwil, pob un â'u stori unigryw i'w ddweud. Cafodd ei araith dderbyniad da gan bawb.
Ar ôl y cymdeithasu arferol dros gwpan o de, cynhaliwyd cyfarfod busnes dan gadeiryddiaeth Enid Cole, fe wnaeth Enid agor y cyfarfod busnes gan chydymdeimlo ar rhan yr aelodau a John Evans a’r teulu ar golli Steffan. Llongyfarchwyd Beatrice a ddathlodd pen-blwydd arbennig yn ddiweddar, a Rhian a Michael Selby a ddathlodd eu pen-blwydd priodas Ruby yn ddiweddar.
Roedd llawer i'w drafod - Ein llyfr 'O Grib y Garn I Frig y Don' sy'n gwerthu'n dda, a fydd ddigwyddiad arbennig cyn hir i’w hyrwyddo.
Rydym yn ddiolchgar iawn i'r siopau sydd yn gwerthu ein llyfr ac yn gwneud hynny heb gomisiwn.
Adroddwyd am prosiect y ‘Sedd Goffa’ ac mae’r gronfa erbyn hyn yn llawer mwy na chost y Sedd. Diolch yn fawr i bobl yr ardal a gefnogodd yn hael y project yma. Y gobaith yw y bydd yr arian sydd dros ben yn mynd tuag at ymestyn y Gofeb Rhyfel i gynnwys enwau tri neu efallai bedwar arall a bu farw o ganlyniad i’r Rhyfel Gyntaf a ddarganfuwyd yn ddiweddar gan hanesydd rhyfel Steve John.

Gan fod cinio Nadolig y Gymdeithas wedi ei ganslo yn mis Tachwedd fyddwn yn mynd i Maenordy Llwyngwair am ginio ar Chwefror y 1af a disgwylir i Alwen a Graham Hughes i’n ddiddanu ar ôl y ginio.
Gofynnwyd i'r Aelodau feddwl am syniadau ar gyfer y Trip eleni, fyddwn yn trafod hyn yn ein cyfarfod nesaf, sydd ar 11 Chwefror, lle fydd Glen Johnson yn siarad am Eglwysi Dyffryn Teifi.

Chwefror 2019.
Mynychwyd cyfarfod mis Chwefror yn dda, Glen Johnson oedd ein siaradwr gwadd. Teitl ei gyflwyniad oedd 'Eglwysi Ger Aber yr Afon Teifi '. Nid wnaeth Glen cwmpasu'r holl eglwysi fel yr awgrymwyd yn y teitl, byddai'n cymryd amser maith i gyfleu ei holl wybodaeth a hanes yr eglwysi hynny, ond fe wnaeth gyflwyno llawer o wybodaeth yn yr awr a hanner y bu yn siarad gyda llawer o hanes manwl am Eglwys Santes Fair ‘St Mary’ Aberteifi. Bydd Glen yn siwr gael ei wahodd i siarad eto yn y dyfodol.
Yn dilyn bu cyfarfod busnes a gadeiriwyd gan Enid, er fod llawer yn bresennol, roedd llawer o ymddiheuriadau wrth y rhai a oedd yn absennol am resymau amrywiol.
Soniodd Brenda am gwerthiant y llyfr, 'O Grib y Garn I Frig y Don'. Penderfynwyd cynnal digwyddiad i hyrwyddo gwerthiant llyfrau ymhellach. Dydd Sadwrn, Ebrill 13eg yw'r dyddiad a ddewiswyd, ac Yr Hen Ysgol fydd y lleoliad, Trefniadau i'w trafod ymhellach yn ein cyfarfod ym mis Mawrth.
Cytunwyd ar gynllun i ymestyn Cofeb Rhyfel Eglwyswrw sydd wedi ei gymeradwyo gan Mr Malcolm Gray a greodd y Gofeb yn 2014. Mae angen ychwanegu pedwar enw arall, a gwneir ymdrechion i ganfod a oes yna rai eraill nad ydynt wedi dod i’n sylw.
Y dyddiad a drefnwyd ar gyfer ein cinio yn Maenordy Llwyngwair yw Ebrill 5ed. – 7yh -bwyta am 7.30yh. Bydd Brenda am y trydydd tro yn gwneud y trefniadau angenrheidiol, canslwyd y ginio a drefnwyd ar gyfer dechrau Chwefror o herwydd rhagolygon eira. Os ydych yn dymuno ymuno â ni, cysylltwch â'n trysorydd Mrs Brenda James. Bydd adloniant y noson yn cael ei ddarparu gan Alwen a Graham Hughes.
Awgrymwyd ymweld a Eglwys Gadeiriol Tyddewi ar ein ‘Trip’ blynyddol eleni, cytunwyd y dylem wneud ymholiadau am daith dwysedig. Bydd Brenda a Will yn trefnu rhaglen ar gyfer y dydd. Bydd hyn i'w drafod ymhellach yn ein cyfarfod ym mis Mawrth.
Mae yna system ar waith lle mae sefydliadau sy'n defnyddio'r 'Hen Ysgol' yn darparu gwirfoddolwyr ar gyfer rota glanhau, bydd Eileen Thomas aelod o’r Gymdeithas Dreftadaeth yn glanhau ar penwythnos Mawrth 9fed.
Cynhelir ein cyfarfod nesaf ar 11 Fawrth.

Mawrth 2019.
Cynhaliodd y Gymdeithas gyfarfod busnes o dan gadeiryddiaeth Enid Cole ar 11fed o Fawrth gyda llawer iawn yn bresennol.
Roedd digon o bynciau i'w trafod, gwnaethom drefniadau i gynnal arddangosfa fach yn Yr Hen Ysgol ar 13 Ebrill i hyrwyddo ein llyfr diweddaraf ‘O Grib y Garn I Frig y Don’. Llyfr dwyieithog.
Hanesion Ardal - Eglwyswrw, Eglwyswen, Meline, Nanhyfer, Llantwd, Trewyddel a Llandudoch wledig.
Bydd arddangosfa o’r hyn sydd yn ein harchif o 11yb hyd 5yh, mynediad a lluniaeth am ddim. Siaradwyr gwadd am 2yp.
Prosiect Sedd Goffa - Bydd Cofeb Ryfel Eglwyswrw yn cael ei hymestyn yn ystod misoedd yr haf, cymeradwywyd yr estyniad gan bawb dan sylw. Mae pedwar enw i'w hychwanegu, ac os oes gan unrhyw un wybodaeth am golledigion rhyfel sy'n gysylltiedig â'n cymuned, dewch i siarad â ni.
Dechreuwyd prosiect ymchwil arall gan un o'n haelodau, trawsgrifiad o lyfrau log Ysgol Eglwyswrw, (o 1876) a detholiad o hen bapurau newydd Cymru. (Newyddion lleol o’r blynyddoedd a fu). Roedd aelodau'n ymddiddori'n fawr yn y prosiect hwn.
Roedd yr aelodau'n edrych ymlaen at ein cinio blynyddol ym Maenordy Llwyngwair ar 5ed o Ebrill lle fydd Alwen a Graham Hughes yn ein diddanu.
Mae Gaynor Jenkins yn trefnu ymweliad pum diwrnod â Beddau Rhyfel Ffrainc a Gwlad Belg ym mis Mehefin. Mae'r daith hon wedi'i theilwra'n arbennig er mwyn i ni allu ymweld a beddau rhai o'r ardal a syrthiodd yn y Rhyfel Byd Cyntaf. Ac eto, rydym yn croesawu pobl sydd â diddordeb i ymuno a ni.
Penderfynwyd yn unfrydol y byddem yn ymweld â Chwm Elan ar ein diwrnod allan (Trip) eleni. Ar 18fed o Fai bydd bws Midway yn gadael Eglwyswrw am 9.30yb, i gyrraedd Canolfan Ymwelwyr Cwm Elan mewn da bryd a gyfer taith dwysedig o amgylch y cronfeydd dwr am 1yp. Byddwn yn aros am bryd o fwyd yn Llety’r Parc, Aberystwyth ar y ffordd adre. Ein Trysorydd, Brenda James yw'r un sydd yn trefnu y daith.
Gwirfoddolodd Rhian Selby ac Eileen Thomas ar gyfer rota glanhau'r Hen Ysgol ar benwythnos 27 Ebrill.
Fe wnaethom gofnodi ein diolch i Gaynor Jenkins am wynebu'r camera ar gyfer y rhaglen ‘Heno’ ar S4C. Daeth criw teledu i Eglwyswrw i glywed am y prosiect Cymunedol i osod Sedd Goffa ger y Gofeb Ryfel i nodi canmlwyddiant diwedd Rhyfel Byd Cyntaf.

Cynhelir ein cyfarfod nesaf yn Yr Hen Ysgol ar yr 8fed o Ebrill - Siaradwraig fydd - Rae Morgan. A’r teitl ei araith yw “Y Dyn Corona”.

Ebrill 2019.
Mae wedi bod yn amser prysur i’r Gymdeithas yn ddiweddar, cinio blynyddol ym Maenordy Llwyngwair ar Ebrill 5ed, lle bu aelodau a’u gwesteion yn mwynhau pryd o fwyd hyfryd, diolch yn fawr i Marelene a’r staff. Bu Alwen (Maesybeddau) a’i gwr Graham Hughes a Dennis Read yn ein diddanu i gloi’r noswaith.
Cynhaliwyd cyfarfod ar 8fed o Ebrill, ein siaradwraig gwadd oedd Rae Morgan. A theitl ei araith oedd “ Y Dyn Corona”. Hanes William Evans a oedd yn enedigol o Gwm Gwaun, a dderbyniodd ei addysg cynnar yn festri Jabes, Capel y Bedyddwyr yn y Cwm, ar ôl ei brentisiaeth fel siopwr aeth i weithio i’r cymoedd, dyrchafodd i fod yn rheolwr siop. Cyn hir roedd ganddo siop ei hyn ac yna mwy o siopau.
Mewn peth amser dechreuodd gynhyrchi diod o’r enw “Welsh Hills Mineral Water”. Roedd hyn yn dderbyniol iawn i deuluoedd y Rhondda, gan ei fod yn rhoi y cyfleu i dorri syched heb yfed diod feddwol. Newidiwyd yr enw i CORONA, enw a ddaeth yn fyd-enwog gyda ffactorau yng Nghymru a Lloegr. Roedd William Evans yn gefnogol iawn tuag at ysgolion a chapeli gyda llawer yn elwa o'i haelioni .
Ar ôl gwrando am hanes William Evans a ychydig o gymdeithasu gyda paned o de cynhaliwyd cyfarfod busnes gyda Enid yn y gadair.
Bu trafod pynciau mwyaf pwysig, sef yr arddangosfa, ac hefyd ein ‘Trip’ blynyddol.
Byddwn yn ymweld â Chwm Elan ar 18fed o Fai, fydd bws Midway yn gadael Eglwyswrw am 9.30yb, i gyrraedd Canolfan Ymwelwyr Cwm Elan mewn da bryd a gyfer taith dywysedig o amgylch y cronfeydd dwr am 1.00yp. Byddwn yn aros am bryd o fwyd yn Llety’r Parc, Aberystwyth ar y ffordd adre. Ein Trysorydd Brenda James yw'r un sydd yn trefnu y daith.
I hyrwyddo ein llyfr dwyieithog diweddaraf ‘O Grib y Garn I Frig y Don', cynhaliwyd arddangosfa yn yr Hen Ysgol, Eglwyswrw, dydd Sadwrn 13eg o Ebrill. Roedd yno detholiad eang o archif y Gymdeithas i’w gweld. Roedd yn bleser gwrando ar y siaradwyr yn y prynhawn sef Morys Rhys; Geraint Jones; Beatrice Davies; a Mark Cole. Diolch iddynt am eu gwaith arbennig, diolch hefyd i’r gwirfoddolwyr sef aelodau a wnaeth helpi mewn llawer gwahanol ffyrdd.
Fydd ein cyfarfod nesaf ar 13eg o Fai. Siaradwraig fydd Eirlys Thomas. Y teitl - “Silk Road” Tsieina i Georgia.
Taith Beddau'r Rhyfel Byd Cyntaf.
Bydd y daith yn digwydd o’r 9fed - 13eg o Fehefin, 2019. Y bwriad yw ymweld â nifer o fynwentydd a chofgolongfeydd yn Ffrainc a Gwlad Belg sy'n berthnasol i'r enwau ar y gofeb yn Eglwyswrw, yn ogystal a Chofeb coedwig ‘Mametz’; Chofeb Gymraeg yn Langemark a hefyd bedd Hedd Wyn.

Mai 2019.
Cynhaliwyd ein cyfarfod ar 13eg o Fai yn Yr Hen Ysgol. Siaradwraig gwadd oedd Eirlys Thomas. Teitl ei chyflwyniad - “Silk Road” Tsieina i Georgia. Roedd nifer dda o aelodau a gwestion wedi dod i wrando ar Eirlys yn siarad am y sialens o deithio ar yr Heol Sidan – Taith o Tseina i Dwrci, dros 5,500 milltir ar hyd llwybr hynafol masnachol a therfysglyd sydd yn dyddio o amser Cyn Crist. Dechreuodd y daith yn Tseina ac wedyn ymlaen drwy y gwledydd canlynol Kyrgyzstan; Uzbekistan; Turkmenistan; Iran; Armenia; Georgia a Twrci. Siaradodd am y bobl a’i ffordd o fyw, hanes, a diwylliant, gwleidyddiaeth a chrefydd. Wyth gwlad ac wyth siwrne epic ar y trên dros chwe wythnos.
Ar ôl y cymdeithasu arferol dros paned o de, fe cynhaliwyd cyfarfod busnes, gyda Enid yn cadeirio.
Dyma rhai o’r pynciau oedd ar yr agenda. Adolygiad yr arddangosfa a gwerthiant llyfrau; Ymestyn y Gofeb Rhyfel, Gohebiaeth a Chyhoeddiadau; Ein ymweliad â Chwm Elan; Ein ymweliad â Beddau Rhyfel yn Ffrainc a gwlad Belg.
Bydd ein cyfarfod nesaf ar y trydydd nos Lun o’r mis sef Mehefin 17eg gan fydd llawer o aelodau yn Ffrainc ar y dyddiad arferol.

Mehefin 2019.
Bu aelodau o’r Gymdeithas Treftadaeth Eglwyswrw, yn ogystal â ffrindiau, ar daith byth-gofiadwy yn ddiweddar, i ymweld â beddau a chofgolofnau’r sawl sydd wedi eu henwi ar Gofeb Rhyfel pentref Eglwyswrw.
Treuliwyd dwy noswaith yn Arras, Ffrainc, a dwy noswaith yn Yprès yng Ngwlad Belg. Rhoddwyd torch fawr ar pob bedd a torch fechan ar pob cofgolofn, y torchau wedi eu gwneud gan aelodau Clwb Crefft a Chlonc, Eglwyswrw. Ar y diwrnod cyntaf, yn ogystal â mynwentydd o ddiddordeb i drigolion Eglwyswrw, aeth y grwp i Goedwig Mametz. Yma, anafwyd dros 4,000 o Gymru ar ddechrau Gorffennaf 1916. Dyluniwyd y gofeb, sy'n drawiadol tu hwnt, gan Dave Petersen o San Clêr.
Dydd Mawrth, ar ôl ymweld â Chofeb Arras, teithiwyd ymlaen tua Gwlad Belg, gan aros eto mewn mynwentydd a chofgolofnau perthnasol i'r pentref neu i gyd-deithwyr. Mynychodd pawb wasanaeth Menin Gate y noson honno.
Dydd Mercher, mi ddaeth cyfle i fynd i ymweld a bedd Hedd Wyn, ble darllenwyd cerdd 'Hedd Wyn', - R. Williams-Parry gan Bronwen Davies, a cherdd Hedd Wyn, 'Rhyfel', gan Meilyr Tomos. Arhoswyd am beth amser hefyd yn Parc Cofio'r Cymry, ger Langemark, ac ym mynwent Langemark, man gorwedd 44,000 o filwyr Almaeneg.
Roedd yn foment fawr i Dave Mathias a’i wraig Jan, yng nghwmni dau aelod o’r Gymdeithas Treftadaeth, wrth iddynt gael yr anrhydedd o gymryd rhan yn y gwasanaeth swyddogol yn y Menin Gate. Gosodwyd dorch gan Dave i gofio ei ddatcu, Idris Mathias a anwyd yn Eglwyswrw. Mae gwasanaeth yn digwydd yn y Menin Gate am 8 o’r gloch y nos pob diwrnod o’r flwyddyn gyda’r ‘Post Olaf’ yn cael ei swnio gan aelodau o'r Gwasanaeth Tân.
Er gweld miloedd o feddau rhyfel, rhyfedd oedd clywed bod trigolion lleol yn dal i ddod o hyd i weddillion milwyr mewn gwahanol fannau, a hynny dros can mlynedd yn ddiweddarach. Bu angladdau milwrol i dri milwr yn y dyddiau roeddwn yn yr ardal, dau o Brydain ac un o Ganada. Mae'n beth cysur i'w teuluoedd eu bod, o’r diwedd, wedi cael cydnabyddiaeth ac angladd barchus.
Diolch i Gaynor Jenkins a Will Thomas am drefnu'r daith, ac i Shôn (Midway) am ein cludo ar hyd rhai ffyrdd hynod o gul ac anodd o un mynwent i’r llall yn gyfforddus ac yn ddi-ffwdan. Cafwyd amser hwylus iawn gan bawb.
Ni â'u cofiwn.
Cynhaliwyd cyfarfod busnes y Gymdeithas ar Fehefin 17eg, gyda Enid a Diana yn rhannu dyletswyddau y gadair. Bu trafod llawer, ond y prif bwnc oedd estyniad i ‘r Gofeb.
Fydd ein cyfarfod nesaf ar 8fed o Orffennaf, lle fydd Delun Gibby yn siarad am Castell Nanhyfer.

Gorffennaf 2019.
Yn ein cyfarfod ym mis Gorffennaf cawsom y pleser o wrando ar yr archeolegydd Delun Gibby yn siarad am Gastell Nanhyfer, lle bu arglwydd Normanaidd Robert FitzMartin ac yn ddiweddarach ei fab William FitzMartin yn ceisio rheoli barwniaeth Cemais.
Yn ystod ei chyflwyniad disgrifiodd Delun y gwaith a wnaed gan dîm o archeolegwyr dros nifer o flynyddoedd dan arweiniad Dr Chris Caple o Brifysgol Durham, gyda chefnogaeth gan Cyngor Cymuned Nanhyfer, Cadw ac Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro.
Disgrifiodd Delun sut roedd darganfyddiadau diweddar wedi rhoi darlun manylach iddynt o leoliad y fynedfa neu'r mynedfeydd i'r castell, a rhoddodd hyn agwedd hollol wahanol ar ddyluniad y Castell yn y 12fed ganrif.
Rhoddodd Delun hanes y castell, sut yr oedd y goresgynwyr Normanaidd wedi manteisio ar gadarnle hynafol yn Nanhyfer, ac yna ychwanegu adeilad pren i letya eu milwyr. Mae tystiolaeth y gallai Castell Nanhyfer fod y cyntaf yng Nghymru i ddefnyddio Cerrig i’w adeiladu.
Yn ystod y blynyddoedd cythryblus hyn, fe wnaeth yr Arglwydd Rhys daflu ei fab yng nghyfraith William FitzMartin o Gastell Nanhyfer, adeiladodd William gastell arall yn Nhrefdraeth. Yn ddiweddarach, bu Arglwydd Rhys ei hun yn gaeth yng Nghastell Nanhyfer wedi ei garcharu gan ei feibion yn ystod gwrthdaro teuluol. Credir i'r Castell gael ei losgi a'i ddinistrio yn ystod blynyddoedd olaf y 12fed ganrif, gan ei wneud yn haws i'r archeolegwyr wenieithu yr hyn a ddaeth cyn y cyfnod hwnnw a'r hyn a ddigwyddodd wedi hyn.
Ymhlith yr eitemau a ddarganfuwyd yn ystod y cloddiadau roedd bwrdd ‘Nine Men's Morris’ (bwrdd llech) ac hefyd esgid o'r 12fed ganrif.
Ar ôl y paned arferol o de a sgwrs, cynhaliwyd cyfarfod busnes dan gadeiryddiaeth Diana Vaughan Thomas. Cynhelir ein cyfarfod nesaf ar 9 Medi, bydd y siaradwr - John Evans, awdur nifer o lyfrau ar awyrennau yn disgrifio damweiniau awyrennau ar fryniau'r Preseli yn ystod yr Ail Ryfel Byd

Medi 2019.
Nos Lun, Medi 9fed cawsom gyfarfod yn Yr Hen Ysgol.
Y siaradwr gwadd oedd John Evans. Newyddiadurwr yn ôl ei broffesiwn.
Mae ddiddordeb mawr gan John erioed mewn awyrennau a chaiff ei gydnabod fel awdurdod blaenllaw ar y cychod hedfan ‘Sunderland flying boats’.
Mae John wedi bod yn rhan o fentrau treftadaeth yn Noc Penfro ers blynyddoedd ac wedi ymwneud yn fawr â datblygu Canolfan Treftadaeth Doc Penfro. Yn 2014 dyfarnwyd iddo Fedal yr Ymerodraeth Brydeinig.
Testun ei gyflwyniad yn bennaf oedd disgrifio'r damweiniau amser rhyfel yn Sir Benfro ac ardal Preseli a'r golled bywyd a ddeilliodd o hynny. Roedd Malcolm Cullen wedi dod yng nghwmni i John, gwirfoddolwr arall a fu'n ymwneud yn helaeth â hanes hedfan yn Sir Benfro yn ystod yr ail rhyfel byd. Un digwyddiad arbennig fydd y Grwp Hedfan Sir Benfro yn ei Goffáu ar Fedi 19eg, yw y ddamwain 75 mlynedd yn ôl pan wnaeth Liberator EV881 daro’r ddaear ger Carn Sian, a bu chwech o’r criw farw.
Fe wnaeth diddordeb amlwg yr aelodau gadw John a Malcolm yn brysur yn ystod yr egwyl de.
Bu cyfarfod busnes byr wedyn gydag Enid Cole yn y gadair.
Bydd ein cyfarfod nesaf yn Yr Hen Ysgol ar Hydref 14eg. Byddwn yn cynllunio ein dathliad Nadolig, rydym yn croesawu pobl nad ydynt yn aelodau i ymuno â ni, os oes gennych ddiddordeb, cysylltwch ag unrhyw aelod.


Hydref 2019.
Cynhaliwyd cyfarfod busnes ar 14 Hydref gyda Enid Cole yn y gadair. Roedd nifer dda yn bresennol er fod llawer o’n haelodau ffyddlon yn absennol oherwydd amryw resymau. I ddathlu'r Nadolig eleni, penderfynwyd i gwrdd yn Yr Hen Ysgol ar nos Lun, Ragfyr 9fed gyda phob aelod yn dod â bwyd a diod o'u dewis i'w rannu.
Ar ôl cwblhau’r agenda roedd amser i gymdeithasu dros baned ac i bori drwy deunydd y bwrdd archifau, lle gwahoddir aelodau i fynd ag eitemau adref i’w darllen yn hamddenol. Hefyd, roedd yna amrywiaeth o lyfrau ar gael ar y bwrdd lyfrau a ddarperir gan Glynwen a Mike ar gyfer pob cyfarfod fel yr arfer, rydym yn diolchgar iddynt am eu hymdrech, mae hyn wedi codi swm sylweddol o arian i'r Gymdeithas yn ogystal â darparu gwasanaeth ar gyfer aelodau.
Ein cyfarfod nesaf yw'r CCB ar Dachwedd 11eg.

Tachwedd 2019.
Cynhaliwyd ein Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol yn Yr Hen Ysgol ar 11 Tachwedd 2019.
Roedd 21 aelod yn bresennol a’r Cadeirydd oedd Enid Cole.
Adroddodd Enid am weithgareddau'r flwyddyn, gan ddiolch i'r rhai bu'n gyfrifol am drefnu’r digwyddiadau amrywiol. Yn benodol, Brenda am drefni taith i Cwm Elan a Gaynor am drefni’r daith pum niwrnod i ymweld a Beddau Rhyfel y Somme a Fflandrys. Hefyd diolchodd i bawb gyfrannodd at flwyddyn lwyddiannus arall.
Ar ôl adroddiad y Trysorydd yr eitem nesaf ar yr agenda oedd penodi Swyddogion 2020.
Gwahoddwyd aelodau i gynnig Cadeirydd ac Ysgrifennydd newydd.
Roedd y canlyniad ddim yn newid llawer i’r flwyddyn a aeth heibio.
Cadeirydd - Enid Cole. Is-gadeirydd - Diana Vaughan -Thomas.
Ysgrifennydd a Chyd-Ysgrifennydd - Will Thomas a Glynwen Bishop.
Trysorydd - Brenda James. Archwiliwr - Adrian Charlton.
Bydd y ffi aelodaeth flynyddol yn parhau i fod yn £10 a thâl ymwelwyr yn parhau i fod yn £3.
Diolchodd Beatrice i'r aelodau am eu cefnogaeth dderbyniodd yn ystod y flwyddyn a aeth heibio.
Diolchodd Diana i Enid am ei gwaith dros y blynyddoedd, a chymeradwywyd hyn gan yr aelodau. Bu cyfarfod Busnes yn dilyn. Bydd ein Cyfarfod nesaf ar Nos Lun, Rhagfyr y 9fed
Lle byddwn yn Dathli y Nadolig yn Yr Hen Ysgol, (Bwffe), aelodau i ddod â bwyd melys a sawrus i'w rannu, os dymunir, gall aelodau ddod â diodydd fel y mynnant, fydd te neu goffi yn cael ei ddarparu. Adloniant gan aelodau CFfI Eglwyswrw, Croeso i bawb i ymuno yn ôl y drefn uchod.


Rhagfyr 2019.
Ddydd Llun, Rhagfyr y 9fed, gwnaethom ddathlu blwyddyn lwyddiannus arall trwy gynnal parti Nadolig yn Yr Hen Ysgol, (Bwffe), daeth aelodau â bwyd melys a sawrus i'w rannu. Bu yn noson gymdeithasol bleserus gydag awyrgylch Nadoligaidd yn amlwg, Adloniant gan aelodau CFfI Eglwyswrw, ac roedd yn bleser gwrando ar y doniau lleol rhagorol, diolch iddynt am ddod i'n diddanu.


Hoffem ddiolch i bawb sydd wedi ein helpu i fwynhau blwyddyn bleserus arall. Diolch hefyd i'r siaradwyr gwadd a fu yn ein diddanu yn ystod y flwyddyn. Diolch i'n swyddogion am eu gwaith, ac i bawb sydd wedi cyfrannu i wneud y Gymdeithas yn llwyddiant.

Gartref   Home