Cymdeithas Treftadaeth Eglwyswrw a'r Fro

Eglwyswrw and District Heritage Society

Gartref
Gwybodaeth a Digwyddiadau i ddod.
Home

Yn ein casgliad hyd nawr mae rhai cannoedd o luniau wedi eu sganio, yn cynnwys mapiau; posteri gwerthiant; derbynebau taliadau; toriadau papur newydd; barddoniaeth; tua 1200 o luniau ac amrywiol bapurau eraill a dogfennau sydd yn gysylltiedig a’r ardal. Yr ydym wedi gwneud y casgliad yma drwy ofyn i bobl am fenthyg lluniau a dogfennau am amser byr, byddwn yn sganio rhain ac yn eu cadw yn ein casgliad digidol. Mae rhan fwyaf wedi eu argraffu ac yn cael eu harddangos ar Ddiwrnodau Agored. Yr ydym yn ddiolchgar iawn i’r bobl sydd wedi rhoi benthyg lluniau neu unrhyw beth arall, dim ond drwy eu caredigrwydd yr ydym wedi bod mor llwyddiannus fel Cymdeithas. Yr ydym a diddordeb mewn hanes o bob math, ffermydd; tafarndai; tai preifat a’r bobl oedd yn byw ynddynt. Yr oedd Ffair Feigan yn enwog trwy’r wlad, ond nid ydym wedi llwyddo i ddod o hyd i un llun o’r ffair eto, mae’n debyg bu ffotograffydd yn bresennol mewn rhai ffeiriau ond mor belled does dim un llun wedi dod i’n meddiant. Mae gennym wybodaeth am eglwysi, capeli a mynwentydd - Bethabara, Capel y Bedyddwyr; Capel Annibynnol Penygroes; ac Eglwys Sant Cristiolus, Eglwyswrw, a gallwn gael gwybodaeth am gapeli a mynwentydd eraill yn ein hardal. Mae gennym ddiddordeb arbennig mewn bywyd yn yr ardal amser y ddwy Rhyfel Byd, yn arbennig hanes y bobl a fu yn y fyddin. Os oes gennych hen luniau o’r ardal, neu unrhyw hanes am yr ardal yr ydych yn fodlon eu rhannu, byddwn yn ddiolchgar pe byddech yn cysylltu a ni. Ac os gallwn ni fod o gymorth i’r rhai sydd a diddordeb yn ein ardal fe wnawn ein gorau i’ch helpu.

 

Digwyddiadau i Ddod 2020

Ionawr 13
Martin Roberts.
Merched Dewr Gogledd Sir Benfro.

Chwefror 10
Cyfarfod Busnes.

Mawrth 9
Heather Tomos.
Sir William Edmond Logan. (Daearegwr).

Ebrill 20 [Ni fydd unrhyw gyfarfodydd gan y Gymdeithas nes bydd sefyllfa 'Coronavirus' yn caniatáu]
Eirlys Thomas.
Yr Ariannin i Antarctica.

Mai 11
Cyfarfod Busnes.

Mai 23 / Trip

Ddydd Sadwrn, Mai 23ain byddwn yn gadael Eglwyswrw ar fws, ac yn teithio i ymweld ag Eglwys Llanddewi Brefi, yno, byddwn yn cael hanes yr Eglwys gan Canon Philip Davies. Ymlaen oddi yno i Dregaron a chael seibiant am luniaeth. Yn y prynhawn, byddwn yn ymweld ag Abaty Ystrad Fflur ac yn cael ein tywys gan Mr Charles Arch. Wedyn byddwn yn gwneud ein ffordd i Aberaeron ac aros am ychydig os fydd amser yn caniatáu, cyn mynd ymlaen i Glanyrafon Arms, Talgarreg ar gyfer ein pryd nos. Os oes gan rhywun ddiddordeb mewn ymuno â ni am y diwrnod, cysylltwch â'n Trysorydd a threfnydd y daith, Brenda James. 01239 841710. Ond mae’r digwyddiad yma hefyd ym amodol ar sefyllfa y 'Coronavirus' ar y pryd.

Mehefin 8
Dyfrig Harries.
De Affrica i Aberteifi ar Feic Modur. “Cape To Cardigan”.

Gorffennaf 13
Roger Antell.
Gwasanaethau Post Cynnar yn Sir Benfro.

Awst 10
Dim Cyfarfod.

Medi 14
Peter Claughton.
Plwm a Llechi: Gweithio'r Adnoddau Mwynau yng Ngogledd Sir Benfro.

Hydref 12
Cyfarfod Busnes.

Tachwedd 9
C.C.B. & Cyfarfod Busnes.

Rhagfyr14
Dathliad y Nadolig.

Mae croeso i aelodau newydd i ymuno â ni am flwyddyn lawn o weithgareddau amrywiol. Aelodaeth - £10

Bydd pob cyfarfod yn dechrau am 7:30yh os na nodir yn wahanol.

Llywydd- Beatrice Davies;

Swyddogion ar gyfer 2020 fel a ganlyn -

Cadeirydd - Enid Cole;

Is-Gadeirydd - Diana Vaughan-Thomas;

Ysgrifennyddion - Will Thomas & Glynwen Bishop.

Trysorydd - Brenda James;

Archwilydd - Adrian Charlton.

Mae croeso i rhai nad ydynt yn aelodau i wrando ar ein siaradwyr - gyda paned o de i’w ddilyn, am dal rhesymol.

Fydd yna gyfarfod busnes i'r aelodau yn dilyn.

Gartref Arddangosfa 2010 Home